Teljes Evangéliumi Keresztény Központ
Székelyudvarhely
KezdőlapMagunkról ► Hitvallásunk

Hitvallásunk

 • Hiszünk a Bibliában, mint Isten kijelentett igazsága az emberek számára, az egyedüli és legfőbb tekintély minden vallási kérdésben, ilyen értelemben azokat a hitgyakorlatokat tartjuk elfogadhatónak, amelyeket Isten Igéje is alátámaszt.
 • Hiszünk Istenben, az egyedüli és örökkévaló Istenben, aki az Atya, a Fiú és Szent Szellem három különálló személyében létezik. Hiszünk a mi Urunk Jézus Krisztus Isten Fiúi voltában, aki Szent Szellem által fogant, szűztől született, bűn nélkül élt, csodákat tett, a kereszten meghalt a bűneinkért, feltámadott, felvitetett a Mennybe az Atya jobbjára, és személyesen visszajön hatalomban és dicsőségben.
 • Hiszünk a test feltámadásában és a végső ítéletben. Hisszük, hogy van örök élet a Mennyországban és van örök kárhozat a Pokolban.
 • Hisszük, hogy minden ember bűnös és szüksége van bűnbocsánatra, amely a Jézus Krisztus engesztelő vérében való hit által lehetséges. Az üdvösség, a megmenekülés kegyelemből van, a Jézus Krisztusban való hit által, semmilyen vallásos cselekedet által nem lehet üdvözülni.
 • Hiszünk a megtérésben, a vízkeresztségben (vízben való alámerítés) és a Szent Szellemben való keresztségben, mint külön álló események a már hitre jutott ember életében.
 • Hiszünk a Víz és a Szent Szellem általi újjászületésben, amelyek nélkül senki sem mehet be Isten országába.
 • Hiszünk az Úrvacsorában, amelyen keresztül közösségünk van Jézus Krisztussal.
 • Hisszük, hogy minden hívő ember el van hívva egy tiszta, szent életre, Istennel való élő közösségre.
 • Hiszünk az Angyalok létezésében akik elküldettek, mint szolgáló szellemek azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget (Zsidók 1:14).
 • Hiszünk a Sátán és a gonosz bukott szellemi lények létezésében, akik a bűnös világban Isten akaratával szemben fejtik ki tevékenységüket az emberek életében.
 • Hisszük, hogy Jézus Krisztus a golgotai keresztáldozata által legyőzte a Sátán minden erejét, ezt a hatalmát pedig az ő benne hívőknek, az Egyháznak adta.
 • Hisszük, hogy a Szent Szellem kenete ma is mükődik az Egyházban, amely megszabadítja a megkötözötteket, meggyógyítja a lelki és testi betegségekben szenvedőket. Ez az isteni gyógyítás a Jézus nevében az Ő kereszten elvégzett megváltói munkáján alapszik (Ézsaiás 53:4, Máté 8:16-17, Jakab 5:14-16)
 • Hisszük, hogy az Egyház a Jézus Krisztusban hívő szentek közössége, a helyi gyülekezet pedig az Egyház része és megjelenítője egy adott helyen. Az Egyház feje Jézus Krisztus, aki ugyanakkor vezeti és építi az Egyházat a szolgálati ajándékokon és a Szent Szellem ajándékain keresztül. Hisszük, hogy a helyi gyülekezetek az apostolok és proféták megalapozó munkájára épülnek, a szegletkő maga Jézus Krisztus (Efézus 2:20).
 • Hisszük, hogy az Egyháznak, mint Jézus Krisztus Teste, azt a megbízást kapta, hogy hordozza és bemutassa Jézus Krisztus jellemvonásait és erejét, hirdesse az örömüzenetet az elveszett világnak és tanítványokat neveljen. Ugyanakkor autoritást és felelősséget kapott, hogy befolyásolja az imáival és istenfélő magatartásával Jézus Krisztus királyságának előmozdítását a Földön.
 • Hisszük, hogy az utolsó napokban élünk, amikor a jóeli prófécia újra beteljesedik:

  „Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.” (Apostolok Cselekedetei 2:16-18)

 • Hisszük, hogy Isten ezekben az időkben helyreállítja a szellem általi dicséretet és imádatot az Egyházban:

  „Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt: Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi.” (Apostolok Cselekedetei 15:16-17)[Bővített fogalomleírás]


[Kezdőlap]